Spoločnosť Deta spol. s r.o. sa zaoberá profesionálnym externým vedením účtovníctva od roku 2002 prostredníctvom ekonomických SW OMEGA , OLYMP od spoločnosti KROS.

Kontakt

Ekonomická kancelária

Ing. Ivana Jankechová

Kozácka 76, 917 02 Trnava

ijankechova@deta.sk

+421905287154

Individuálny prístup podľa potreby klienta

Cena sa stanoví od veľkosti agendy - množstva dokladov, minimálny mesačný paušál je 70 €.


Agendu spracovávame v Trnave

 • stačí 1x mesačne odovzdať doklady k spracovaniu
 • samozrejme si doručenie zabezpečíme na svoje náklady
 • ostatná komunikácia elektronicky, ale ak treba aj osobne
 • zabezpečíme všetko potrebné aby ste sa mohli venovať svojej činnosti a nezaťažovali sa ekonomikou, poradenstvo v oblastí daní ekonomiky a účtovníctva je samozrejmosťou.

Spracujeme Vám komplexne

 • podvojné účtovníctvo
 • evidenciu DPH
 • mzdy
 • personalistiku

Účtovné služby

Ponúkame komplexné ekonomické a účtovné služby:

 • overenie úplnosti účtovných dokladov
 • spracovanie hlavnej knihy
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • spracovanie a evidencia faktúr od dodávateľov a odberateľov
 • evidovanie majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia zásob
 • evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
 • spracovanie účtovnej závierky s inventarizáciou saldokonta
 • spracovanie výkazov ziskov a strát, súvahy a všetkých poznámok potrebných k daňovému priznaniu
 • celkovú daňovú agendu (DPH, daň z príjmov, miestne dane)
 • daňová optimalizácia

Archivácia a expedícia

Vašu agendu po spracovaní pripravíme na uskladnenie tak aby ste sa nemuseli zaoberať touto činnosťou, doklady odovzdávame prehľadne uložené v šanónoch a následne v archivačných krabiciach so zrozumiteľným popisom ich obsahu

 • usporiadanie dokladov
 • založenie a popis dokladov
 • označenie a archivácia dokladov
 • expedícia dokladov ku klientovi

Mzdy a personalistika

Spracujeme Vám komplexne personalistiku a mzdovú agendu, od prvotného dotazníka zamestnancov cez vznik pracovného pomeru až po jeho ukončenie:

 • spracovanie miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov (hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti)
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • spracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • spracovanie evidenčného listu dôchodkového poistenia na Sociálnu poisťovňu v prípade ukončenia pracovného pomeru
 • poradenstvo v oblasti personalistiky a mzdovej agendy