Účtovné služby

Ponúkame komplexné ekonomické a účtovné služby:

 • overenie úplnosti účtovných dokladov
 • spracovanie hlavnej knihy
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • spracovanie a evidencia faktúr od dodávateľov a odberateľov
 • evidovanie majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia zásob
 • evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
 • spracovanie účtovnej závierky s inventarizáciou saldokonta
 • spracovanie výkazov ziskov a strát, súvahy a všetkých poznámok potrebných k daňovému priznaniu
 • celkovú daňovú agendu (DPH, daň z príjmov, miestne dane)
 • daňová optimalizácia